Minor,Mike


Year Team GP GS CG ShO GF W L Sv IP ER H SO BB ERA OBA* WHIP SO/9 BB/9 H/9
2011 Hartford Hurricanes 2 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 1 2 0 0.00 .333 1.50 27.00 .00 13.50
2012 Hartford Hurricanes 3 0 0 0 2 0 0 0 3.2 3 6 2 1 7.36 .353 1.91 4.91 2.45 14.73
2013 Hartford Hurricanes 3 3 0 0 0 0 2 0 14.0 10 14 14 6 6.43 .250 1.43 9.00 3.86 9.00
2014 Hartford Hurricanes 29 29 3 3 0 8 10 0 199.0 64 167 177 64 2.89 .219 1.16 8.01 2.89 7.55
2018 Brooklyn Metropolitans 42 0 0 0 24 1 6 0 70.1 33 51 77 24 4.22 .195 1.07 9.85 3.07 6.53
2019 Brooklyn Metropolitans 16 13 9 2 0 6 6 0 116.2 56 109 74 34 4.32 .237 1.23 5.71 2.62 8.41
2020 Brooklyn Metropolitans 28 28 3 0 0 12 5 0 184.2 88 151 164 80 4.29 .214 1.25 7.99 3.90 7.36
2022 Billings Mustang 27 27 1 0 0 8 15 0 157.2 103 170 161 47 5.88 .264 1.38 9.19 2.68 9.70
150 100 16 5 26 35 44 0 746.2 357 669 671 256 4.30 .230 1.24 8.09 3.09 8.06